China Xinjiang International Coal Industry Exhibition


July 18-20, 2024         Urumqi, Xinjiang

Contact Us
Huyao Guang
Project General Manager,
Exhibition & Sponsorship
55270926@qq.com
+86991-363 8113
+86-139 9983 4925
Stephanie Liu
International Dept.
Exhibition, Sponsorship, Forum, Marketing & Registration
HOME       CONTACT US


Copyright © 2021 BY XINJIANG ZHENWEI INTERNATIONAL EXHIBITION CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.